ข่าวสาร

>ข่าวสาร>

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับป.โท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาระดับป.โท-เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 Download

2018-07-23T21:14:12+07:00 July 23rd, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาต่อระดับป.โท-เอก สาขาวิชาสถิติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาวิชาการไปศึกษาต่อระดับป.โท-เอก สาขาวิชาสถิติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 Download

2018-07-02T00:29:41+07:00 July 2nd, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 9

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรุ่นที่ 9 2561 (Download) กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้า 2561 (Download)

2018-06-04T15:03:16+07:00 June 4th, 2018|

“เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3

โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ด้วยโปรแกรม R” รุ่นที่ 3 วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม [...]

2018-04-27T01:06:04+07:00 April 27th, 2018|

“การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” รุ่นที่ 3

โครงการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม R” รุ่นที่ 3 วันที่ 21 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (พฤ. - [...]

2018-04-27T01:06:16+07:00 April 27th, 2018|

“ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม EXCEL” รุ่นที่ 1

โครงการอบรมหลักสูตร “ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม EXCEL” รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (ศ. - [...]

2018-04-27T01:06:23+07:00 April 27th, 2018|

“สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ : รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น” สำหรับบุคคลภายนอก

โครงการอบรมหลักสูตร “สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ : รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น” สำหรับบุคคลภายนอก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา [...]

2018-04-27T01:06:35+07:00 April 27th, 2018|