การรับเข้าการศึกษาระดับปริญญาตรี

>>การรับเข้าการศึกษาระดับปริญญาตรี
การรับเข้าการศึกษาระดับปริญญาตรี 2017-08-14T14:17:32+07:00

รายละเอียดการรับสมัคร

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี
โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

1.1 มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
1.3 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
ผู้สมัครคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) นี้ จะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและรายงานตัวยืนยันสิทธิต่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) และไม่สามารถสมัครโครงการรับตรง (แบบปกติ) อื่นๆของจุฬาฯ ได้อีก หากสมัครมากกว่า 1 โครงการ จะถือเอาโครงการที่สมัครและชำระเงินครั้งหลังสุด
ผู้สมัครโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) แล้ว ยังสามารถเลือกสมัครโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ได้อีก 1 โครงการ
ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดที่เลือกสมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบท ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 แล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะตัดรายชื่อผู้สมัครออกจากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโครงการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2. การจัดการศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี

3. จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ

จำนวนที่จะรับเข้าศึกษารวม 590 คน ประกอบด้วย

รหัส คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ(คน)
จฬ 077 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 250
จฬ 078 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สายศิลป์-คำนวณ)
100
จฬ 079 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
150
จฬ 080 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
30
จฬ 081 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประกันภัย
30
จฬ 082 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
30

4. การสมัครเข้าศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 สามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับการเลือก เท่านั้น

5. กำหนดการการสมัครคัดเลือก

กิจกรรมการสมัครคัดเลือก วันเดือนปี
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสถานะการสมัครสมบูรณ์ วันที่ 2-16 มีนาคม 2560
ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th
ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ กรณีไม่ถูกต้อง
(ทักท้วงผ่านระบบที่ http://admission3.atc.chula.ac.th/ChkStat1.aspx เท่านั้น)
วันที่ 16-17 มีนาคม 2560
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนในระบบ กรณีไม่ถูกต้อง
(ทักท้วงผ่านระบบที่ http://admission3.atc.chula.ac.th/ChkStat1.aspx เท่านั้น)
วันที่ 21-22 มีนาคม 2560
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม 2560
ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th และ
http://admissions.chula.ac.th
ผู้สมัครทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
(ทักท้วงผ่านระบบที่ http://admission3.atc.chula.ac.th/ChkStat1.aspx เท่านั้น)
วันที่ 28-29 มีนาคม 2560
การสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษา
(สามารถดูรายละเอียดหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ จากข้อ 8.3.2)
วันที่ 3 เมษายน 2560
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 11 เมษายน 2560
ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th และ
http://admissions.chula.ac.th
การยืนยันสิทธิในระบบเคลียริงเฮาส์ ตามประกาศของ สอท.
(สามารถดูรายละเอียดของการยืนยันสิทธิในระบบเคลียริงเฮาส์ได้ที่
http://www.cuas.or.th

6. รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร

6.1 กรอกข้อมูลลงในใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th เพื่อทำการสมัคร ดังนี้
6.1.1 แนบไฟล์รูปถ่าย โดยสแกนรูปถ่ายของผู้สมัครลงในใบสมัคร (รูปถ่ายขนาด 4×5 ซม. หรือ 1.5×2 นิ้ว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ เป็นรูปเดี่ยวหน้าตรงไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดดำ เห็นใบหน้าชัดเจน มีขนาดของใบหน้า 70-80% ของพื้นที่รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริงและต้องไม่มีการปรับแต่งแสงทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล .jpeg มีขนาดความกว้าง 475 พิกเซล และความสูง 600 พิกเซ มีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB) ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด
6.1.2 แนบไฟล์บัตรประจำตัวประชาชนด้านที่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร (บัตรประจำตัวประชาชนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถเห็นรูปถ่ายของผู้สมัคร ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน โดยสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpeg มีขนาดความกว้าง 600 พิกเซล และความสูง 388 พิกเซ มีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB) ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด
6.2 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (หลังบันทึกการสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้) โดยระบบจะคำนวณค่าสมัครให้
6.3 พิมพ์(Print) ใบสมัครแล้วนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่ธนาคาร
6.4 สถานะการสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร แนบไฟล์รูปถ่าย และบัตรประจำตัวประชาชนที่กำหนด ตามข้อ 6.1 และชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด
6.5 หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกจะต้องทำการสมัครและชำระเงินใหม่ทั้งหมด โดยข้อมูลที่สมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก ทั้งนี้จะต้องทำการสมัครใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล
6.6 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
6.6.1 ค่าสมัคร 100 บาท
6.6.2 ค่าประมวลผล 100 บาท
6.6.3 ค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านธนาคาร ตามที่ธนาคารกำหนด
6.7 เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าสมัครพร้อมคืนเอกสาารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบสมัครด้วย) ผู้สมัครต้องเก็บหลักฐานไว้แสดงในการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และกรอกรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานการสมัคร ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป้นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ ตั้งแต่ต้น
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.atc.chula.ac.th และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

7. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสถานะการสมัครสมบูรณ์

ผู้สมัครจะต้องเข้าระบบการสมัครเพื่อตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม 2560 ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ฯลฯ ให้ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ผ่านระบบที่ http://admission3.atc.chula.ac.th/ChkStat1.aspx ในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาคำร้องใดๆทั้งสิ้น

8. การคัดเลือกเข้าศึกษา

8.1 วิชาที่สอบ
ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2560 ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สทศ.) จัดสอบ โดยจะต้องมีคะแนนสอบครบทุกวิชา ดังนี้
8.1.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
8.1.1.1 ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป คือ วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
8.1.1.2 ผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ 1 วิชา คือ วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์
8.1.2 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
8.1.2.1 ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป คือ วิชา GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
8.1.2.2 ผลคะแนนความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ 2 วิชา คือ
– วิชา PAT 1 (รหัส 71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์
– วิชา PAT 2 (รหัส 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
8.2 เกณฑ์การพิจารณา
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบครบทุกวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประมวลผลจากผลคะแนนการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2560 ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สทศ.) จัดสอบเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) และเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
รหัส คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา องค์ประกอบ (100%) เกณฑ์ขั้นต่ำ คะแนนรวมทุกวิชา
(100%)
GAT
(รหัส 85)
PAT
(รหัส 71-72)
ค่าน้ำหนัก
(%)
วิชา ค่าน้ำหนัก
(%)
วิชา ค่าน้ำหนัก
(%)
จฬ 077 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 50 71 50 50
จฬ 078 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สายศิลป์-คำนวณ)
50 71 50 50
จฬ 079 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
50 71 50 50
จฬ 080 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติ
40 71 30 72 30 50
จฬ 081 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประกันภัย
40 71 30 72 30 50
จฬ 082 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
40 71 30 72 30 50
8.3 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admissions.chula.ac.th พร้อมทั้งรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ อาจจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สำรองอีกจำนวนหนึ่ง ในกรณีที่คาดว่าจะมีผู้สละสิทธิไม่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

8.3.1 การสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทั้งตัวจริงและสำรองจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตัวจริงไม่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะเรียกผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สำรองที่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายงานตัวยืนยันสิทธิเข้าศึกษาตามลำดับ จนครบตามจำนวนที่ประกาศรับและให้ถือเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการในการคัดเลือก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกสำรองลำดับที่เหลือจากวันสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติมอีก ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
8.3.2 หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
8.3.2.1 ใบสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 (ที่มีภาพถ่ายของผู้สมัครตามข้อ 6.1.1 แล้ว)
8.3.2.2 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน
สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้คำนวณเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทยและต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)ไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสาารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศพร้อมหนังสือรับรองจากโรงเรียนในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
8.3.2.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา(ถ่ายเฉพาะด้านหน้าด้านเดียว) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
8.3.2.4 บัตรประจำตัวนักเรียน (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา
8.3.2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
8.3.2.6 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
8.3.2.7 หนังสือรับรองสายการเรียนเฉพาะผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ผู้สมัคร รหัส จฬ 078 จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์-คำนวณ เท่านั้น และผู้สมัคร รหัส จฬ 079 จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น ) ตามแบบฟอร์มที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีกำหนด (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admission3.atc.chula.ac.th)
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะทำการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)ของผู้สมัครในวันสอบสัมภาษณ์ หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิการเข้าสอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานที่กำหนด ตามข้อ 8.3.2 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่นำหลักฐานที่กำหนด ตามข้อ 8.3.2 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ จะถูกตัดสิทธิการเข้าสอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
8.4 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขาศึกษาในวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admissions.chula.ac.th
* ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

9. เงื่อนไขการเข้าศึกษา

9.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการนี้แล้ว จะต้องทำการยืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบเคลียริงเฮาส์อีกครั้ง ภายในระยะเวลาตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) กำหนด หากไม่เข้าไปทำการยืนยันสิทธิตามที่ สอท. กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 (สามารถดูรายละเอียดของการยืนยันสิทธิในระบบเคลียริงเฮาส์ได้ที่ http://www.cuas.or.th) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณากรณีขอยกเลิกการยืนยันสิทธิดังกล่าว
9.2 ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามโครงการจะต้องศึกษาในหลักสูตรที่สมัคร คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือหลักสูตรสถิติศาสตรบณฑิตสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ไม่สามารถเปลี่ยนไปศึกษาในหลักสูตรอื่นได้
9.2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาใน รหัส จฬ 078 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
9.2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาใน รหัส จฬ 079 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
9.3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะไม่ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ในภาคการศึกษาแรกของชั้นปีที่ 1 โดยเด็ดขาด
9.4 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร อาจมีบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้า
9.5 ผู้มีสิทธิลงทะเบียนแรกเข้าศึกษาเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะทำการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และสถานภาพการศึกษาในภายหลัง หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิเข้าศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่คณะกำหนด และ/หรือไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามที่กำหนด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการเข้าศึกษา แม้ว่าจะได้ลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม

10. อัตราค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย