การรับเข้า – วท.ม. สถิติ

การรับเข้า – วท.ม. สถิติ 2017-08-14T14:17:32+07:00

รายละเอียดการรับสมัคร

ภาควิชา สถิติ
คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชา สถิติ
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
รหัสหลักสูตร แผน ก (รหัส 2181)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตไม่จำกัดสาขา
  2. มีความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์ รวมไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
  3. มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 (ผลสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี)
  4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรมีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

*สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อนแล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าวมาแสดงประกอบการสมัครด้วย
**ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดได้จากประกาศเรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CUTEP) และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th

กำหนดการการรับสมัคร

กิจกรรม วันและเวลา สถานที่ติดต่อ
การรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ตามระเบียบการรับสมัครบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 7 เมษายน 2560 ภาควิชาสถิติ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน
( รายละเอียดวิชาที่สอบ: เซต ตรรกศาสตร์ เลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต ลำดับและอนุกรม การเรียงสับเปลี่ยน การอ่านกราฟและตาราง ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ความเป็นอิสระกัน ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น พารามิเตอร์ ตัวประมาณ การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสถิติสำหรับหนึ่งประชากร การทดสอบสถิติสำหรับสองประชากร)
20 เมษายน 2560
(9.00 – 12.00 น.)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาสถิติ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน) 8 พฤษภาคม 2560
(9.00 – 12.00 น.)
ห้องประชุม ชั้น 9
อาคารมหิตลาธิเบศร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน 25 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาสถิติ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ

20 คน

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ภาควิชาสถิติ ระหว่างเวลา 8.00 –19.30 น. ห้องธุรการภาควิชาสถิติ
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร 0-2218-5650-1 หรือที่ www.facebook.com/Bsdchula