การรับเข้า – วท.ม. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ฯ

>>>การรับเข้า – วท.ม. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ฯ
การรับเข้า – วท.ม. การพัฒนาซอฟต์แวร์ ฯ 2017-08-14T14:17:32+07:00

รายละเอียดการรับสมัคร

 แผน ข (รหัส 2362) หมายถึง เน้นการศึกษารายวิชาและไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องทำโครงการพิเศษ

ภาควิชา สถิติ
คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชา การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
รหัสหลักสูตร แผน ก (รหัส 2361) หมายถึง เน้นการวิจัยและต้องทำวิทยานิพนธ์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

  1. สำเร็จปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องโดยต้องเรียนผ่านวิชาด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 30 หน่วยกิต หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครได้
  2. มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

*สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อนแล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าวมาแสดงประกอบการสมัครด้วย
**ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ ดูรายละเอียดได้จากประกาศเรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CUTEP) และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th (ส่งผลสอบภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ภาควิชาสถิติ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2560)

กำหนดการการรับสมัคร

กิจกรรม วันและเวลา สถานที่ติดต่อ
การรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560 สำนักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 1
โทร. 02-218-5791 และ 02-218-5792
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 5 เมษายน 2560 ภาควิชาสถิติ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ http://bsd.acc.chula.ac.th
สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์
( รายละเอียดวิชาที่สอบ: การวิเคราะห์เชิงระบบ ตรรกการโปรแกรม ฐานข้อมูล และโครงสร้างข้อมูล)
22 เมษายน 2560
(9.00 – 12.00 น.)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 เมษายน 2560 ภาควิชาสถิติ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ http://bsd.acc.chula.ac.th
สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน) 29 เมษายน 2560
(9.00 – 12.00 น.)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน 17 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาสถิติ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ http://bsd.acc.chula.ac.th (ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ทุกคน จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด)

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ

20 คน

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ภาควิชาสถิติ ระหว่างเวลา 8.00 –19.30 น. ห้องธุรการภาควิชาสถิติ
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร 0-2218-5650-1 หรือที่ www.facebook.com/Bsdchula