การรับเข้า – วท.ม. การประกันภัย

>>>การรับเข้า – วท.ม. การประกันภัย
การรับเข้า – วท.ม. การประกันภัย 2017-08-14T14:17:32+07:00

รายละเอียดการรับสมัคร

ภาควิชา สถิติ
คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชา การประกันภัย
แขนงวิชา คณิตศาสตร์ประกันชีวิต คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย และการจัดการการเสี่ยงภัย
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
รหัสหลักสูตร 2276

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
 2. มีความรู้ทางสถิติ และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. มีคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ตั้งแต่ 45 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 (ผลสอบใช้ได้ภายใน 2 ปี)

*สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าวมาแสดงประกอบการสมัครด้วย

กำหนดการการรับสมัคร

กิจกรรม วันและเวลา สถานที่ติดต่อ
รับสมัครที่ธุรการภาควิชาสถิติ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.00 น.
1 มีนาคม – 4 พฤษภาคม2560 ภาควิชาสถิติ
ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
การทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) สมัครสอบตรงที่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ จุฬาฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://www.atc.chula.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาสถิติ
ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน) 18 พฤษภาคม 2560 ห้อง 1306 – 1307
ชั้น 13 อาคารมหิตลาธิเบศร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 25 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาสถิติ
ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักฐานประกอบการสมัคร

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร คือ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาใบคะแนนรายวิชา (Transcripts)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/CU-TEP/IELTS) มีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันสอบสัมภาษณ์)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือรับรองว่ามีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
 • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
  • หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) อย่างน้อย 1 ฉบับหรือหลักฐานการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร 1
   ฉบับ

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาสถิติ ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2218-5650-1
โทรสาร 02-2185652
เว็บไซต์ www.cbs.chula.ac.th

วัน / เวลาเรียน

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ

30 คน

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ภาควิชาสถิติ ระหว่างเวลา 8.00 –19.30 น. ห้องธุรการภาควิชาสถิติ
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร 0-2218-5650-1 หรือที่ www.facebook.com/Bsdchula